Duurzaamheid

CO2-prestatieladder

Doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Het instrument stimuleert bedrijven die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen en samen met collega’s te zoeken naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. Gebr. J. en W. De Jongh BV heeft het initiatief genomen om de uitstoot van CO2 als gevolg van haar activiteiten structureel terug te dringen.

Uit de uitgevoerde energie-analyse blijkt dat 95% van de totale emissie van CO2 voor rekening komt van de inzet van vrachtwagens, kranen, loaders en dergelijke. Het overige deel is afkomstig van verwarming, verlichting, aandrijving machines en dergelijke. De aandacht voor reductie van de CO2 emissie van ons bedrijf richt zich hoofdzakelijk op het terugdringen van het brandstofverbruik.

Doelstelling
Gebr. J. en W. De Jongh BV stelt zich ten doel de totale CO2-emissie in 2025 met 5% reduceren ten opzichte van 2020. Om deze reductiedoelstellingen te behalen zijn kwantitatieve doelstellingen bepaald die zich richten op het beperken van de CO2-uitstoot door toedoen van in- en extern transport en het gebruik van duurzaam opgewekte stroom.

Duurzame bedrijfsvoering
Naast CO2-reductie investeert Gebr. J. en W. De Jongh BV op vele manieren in een duurzame bedrijfsvoering. Ons uitgangspunt is hierbij dat onze bedrijfsactiviteiten zo weinig mogelijk milieubelasting mogen veroorzaken en dat de bewustwording bij onze medewerkers groeit.

Hiertoe worden uiteenlopende initiatieven genomen, welke gericht zijn op zowel de techniek (zuinigere en schone voertuigen), het gedrag (milieubewust rijden en/of draaien) en de organisatie (planning van transporten en inzet van machines).

De inspanningen op het gebied van CO2-reductie worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van onderstaande documenten.

 1. Inzicht
  Het eerste jaar waarvoor we de CO2 emissie in kaart hebben gebracht, was 2013. De directie van Gebr. J. en W. de Jongh BV heeft haar ambitie om te komen tot CO2 reductie bekrachtigd in de Beleidsverklaring CO2.
  Carbon Footprint 2022
  CO2 Beleidsverklaring
  CO2 prestatieladder certificaat EC-CO2-00032
 2. Reductie
  De wijze waarop we de emissie van CO2 terug kunnen dringen, wordt weergegeven in het energiebesparingsplan.
  Aangezien het een groot deel van de CO2-emissie wordt veroorzaakt door het verbruiken van diesel door onze vrachtwagens en machines, zal de CO2-reductie wel worden gekoppeld aan het aantal transportkilometers en draaiuren.
  Energiebesparingsplan 2018-2022
  CO2 reductieplan 2023
 3. Transparantie
  Gebr. J. en W. de Jongh BV communiceert zowel intern als extern helder over haar carbon footprint en reductiedoelstellingen.
  Intern om de betrokkenheid van medewerkers in de organisatie te vergroten en ze te stimuleren actief mee te denken over mogelijkheden om zuinig om te gaan met brandstoffen en energie. Externe communicatie levert kansen doordat stakeholders een actieve bijdrage kunnen leveren met nieuwe input of voorstellen tot samenwerking. Gebr. J. en W. de Jongh BV heeft een communicatieplan opgesteld dat beoogd bovenstaande doelen te bereiken.
  Communicatieplan
  Handboek CO2 prestatieladder 2021
 4. Management
  Het management van Gebr. De Jongh BV neemt het voortouw in het stimuleren van reductie van de CO2 uitstoot. Besluiten in de dagelijkse bedrijfsvoering worden steeds genomen met de impact op CO2-emissie in het achterhoofd.
  Management review 2022
 5. Participatie
  Naast werken aan CO2-reductie binnen de eigen organisatie, wil Gebr. J. en W. de Jongh BV actief deelnemen aan overkoepelende initiatieven op dit vlak.
  De stad Rotterdam in het algemeen en het havengebied in het bijzonder heeft een zeer omvangrijke carbon footprint. Lokaal en regionaal worden initiatieven ontwikkeld om de emissie van CO2 te beperken.
  Gebr. J. en W. De Jongh BV heeft zich aangesloten bij een regionaal initiatief op het gebied van CO2-reductie.
  CO2-participatieplan 2023 
  Ecostars Roadmap Gebr. De Jongh BV 2020

Planning en Administratie

Van Riemsdijkweg 58 - 60
3088 HD Rotterdam

Tel: 010 - 4296700
Fax: 010 - 4298299
Email: planning@gebrdejongh.nl